Gheen Boecken ... te translateren in Duytsch of Walsch


Boecken, Printen, Beelden, Druckers, VVerckmannen, ende Medeghesellen vande Conste

[...p. 35] § 5.
Gheen Boecken vande H. Scriftuere, te translateren in Duytsch, oft Walsch, sonder consent, oock niet in te brenghen, noch te printen, ofte te drucken, sonder consent, alwaert datse niet en tracteerden van suspecte materien, op extraordinarie sware penen.

[....p. 36] § 12.
Comedien, Liedekens, danssen noch spelen van recreatie, en moghen gheschieden, sonder visitatie.

[....] § 17
Verboden Boecken, sullen worden ghesaiseert, ghebrandt, ende diese ingebracht, ofte gheherbercht hebben, sullen arbitrarie werden ghestraft.

[...] § 26.
Gheen Druckers ofte Boeckvercoopers moghen buytens Landts doen drucken, sonder t'selve eersten aan-ghedient te hebben, de Druckers van Antvverpen, Loven ende Douay.

[... p. 37] § 32.
Gheen Cremers, ofte Craemdraghers, moghen vercoopen Boecken, Liedekens, Baladen, Rhijmen, Almanacken, maer moeten alle gheschieden by ghesworene Druckers ende Boeckenverkopers.

[...] § 33.
Boeken hier eersten ghedruckt, ende daer naer inde vereenighde Provincien, met usurpatie vanden naem vanden Drucker, naer ghedruckt, en moghen hier niet vercocht werden.

[... p. 38] § 43.
Niemandt en mach yet drucken, sonder t'selve eersten te thoonen inden Raet, oock en machmen niet drucken in Spaens, Enghels, oft andere talen, diemen in dese Landen niet en useert, het Octroy ofte Privilegie, moet in't beginsel vande Boecken werden ghestelt, en mach oock niet ghedruckt worden, daer den Autheur is onbekendt, ofte daer gheen plaetse, ofte drucker bekent en is, ofte daer valsche namen, ende plaetsen worden gheusurpeert.

[.... p. 39] § 59
Niemandt en mach drucken, binden de Heylige Schriftur, in France, Duytsche, ofte andere taele dan in't Latyn.

Ketters, Relapsi, Lutheranen, Anabaptisyen, Religie, Apostaten

[... p. 143] § 11.
Huysen, inde welcke valsche leeringhe sijn gepreeckt, in dien die toecommen den delinquant, ofte indien de leeringhe, ende predicatien sijn gheschiet met weten van den Proprietaris, ofte Rentier, moeten werden ghedemolieert, ende moghen niet opgebouwt vverden, sonder consent vanden Prince.

[...] § 15.
Alle Bijbels sijn verboden, uytgenomen die in Latijnse taelen, oock en machmen gheen Ketters logeren, noch in huys ontfanghen.

Magistraet, Iustitie, Borghe-Meesters, Meyers, Rechters, VVet-houderen, Schepenen

[... p. 163] § 2
En mogen inde Magistraet niet commen, die ghevvoon sijn droncken te drincken, ende by abuse daer in ghestelt sijnde, indien sy in hen dronckenschap cõtinueren, moeten afgheset werden.

[....] § 3.
Ten daghe van vernieuvvinghe vande Wet, moeten Borghe-Meesters, Meyers, ende Officiers sweeren te wesen Catholicq.

[...p. 165] § 43.
Borghe-Meesteren, Schepenen, Baillouwen, Deur-Weerders, ofte Officieren, en moghen geen Herberghe houden.

Pasquillen, Fameuse Libellen, Schimpen, ofte Injurieuse Schriften

[... p. 185] § 1.
Niemanden, het sy inghesetene ofte vremdelinck, en mach eenighe Pasquillen, fameuse Libellen, schimpinge, ofte injurieuse geschriften, stellen, macken, componeren, dichten, schrijven, printen, saeyen, stroeyen, placken, uytgheven, ofte in't openbaer divulgeren, ofte voorts-gheven, in vvat taelen de selve souden moghen vvesen, tegens de Religie, ghemeyne vvelvaert, tegens de Hoocheyt, Overheyt, ofte Souverainiteyt, ofte oock tegens eenighe particuliere persoonen, op pene vande galghe, ende confiscatie vande goederen.

[...] § 2.
Die eenighe Pasquillen vindt, ofte opraept, moet die terstondt versteken; vvechdoen, verbranden oft overgheven in handen vanden Officier vande plaetse, sonder dat de ghene, die de selve heeft ghevonden, ofte oock den Officier, die aen iemanden sal moghen thoonen, ofte laeten gaen van hant, tot hant, op pene van arbitrale correctie.

Schole, Schol-Meesters, seminarien, studenten

[... p. 221] § 11
Niemanden en mach hem begheven ter Studie in d'Universiteyt van Leyden, ofte in eenighe andere Studien, ofte Scholen, dae de Catholique Religie niet en wotdt gheexerceert. Voorts de Kinderen, ende de ghene die daer al-redde souden moghen besteet sijn, sullen moeten t'huys ontboden worden.

[...] § 12.
Niemandt en mach Studeren, ofte frequenteren de Schole te Wesel (in het Landt van Cleeff) op-gherecht.

Torture, Pijn-Banck.

[... p. 259] § 1
Vagabonden, ghe-examineerd sijnde, ende niet kunnende bequame, ende behoorlijcke antwoorde gheven, moghen vverden getortureert, oock sonder andere judicien.

Vagabonden, adde Bedelaers, Aegyptenaers

[... p. 261; 'e(n)' should have been coded 'e with tilde'; standard html does not have anything similar for 'e',as it has e.g. for 'o':õ] § 10
Bedelaers ende Landtloopers, indien sy gheen pertine(n)te antwoorde en vveten te geven, sullen vvorden ghegesselt, ghebrandtmerckt, ende voor altijts gebannen, op pene vande Lijve.

VVijnen

[... p. 279] § 5
Dat de Coop-Lieden van dese Landen niet en vermogen eenige Wijnen in Vrãckrijck te coopen, noch over te senden, noch dien aengaende, hebben eenige correspondentie met Coop-Lieden in Vranckrijck, wel verstaende nochtans, dat Abten, Prelaten, Capitullen, Vasallen, Edele, ende andere particuliere in Vranckrijck mogen coopen VVijnen, tot hun menagie[...]

There is little consistence in orthography: e.g. g/gh   w/vv  ã/an may occur in both variants in a very same paragraph.
The Codex is a collection of acts ("plakkaten") of different dates: some acts overlap or may even be mutually inconsistent. The origin of each statement, though given in the codex, is not included in the quotes above.

cobelt.big cobelb.jpg quoted from: Codex Belgicus, seu ius edictale a principibus belgarum sancitum, ofte de Nederlandsche, nieuwe soo gheestelycke als wereldlycke rechten, ghetrocken uyt de vier placcaetboecken tot Gendt ende Antwerpen uytghegeven, den tweeden druck, ... by Antonio Anselmo... t'Antwerpen, by Petrus Bellerus, MDCLXI (1661), i + vi + 306 pp + appendix "Placcaeten.. daer van in desen codex mentie wordt gemaeckt ende in de voorgaende vier placcaetboecken ... niet bekent en zijn" 356 pp. (the appendix contains acts from 1306 till 1662)

This page is created as illustration for our pages about Dutch as writing language in the Maas-Rhein area.
Created on 2003-01-22., relocated to the Combell server on 2020-10-25
Some texts may be affected by copyrights and eventually need to be removed from this server in the future
© Roger Thijs, Euro-Support, Inc.