Wijf, ine kenne des menschen nitEnde alse Symon Petrus sach dat men Ihesum en weghe leidde, so volgde hi hem van verren ende noch en ander van lhesus ijongren tote vor dis bischops hof. Ende want...
And when Simon Peter saw that they led Jesus away, he followed him from after and yet another of Jesus' disciples unto in front of the bishop's court, and because
luiktxt1.jpg
... die ander ijongre conschap hadde mettin beschop, so ghinc hi in ende volgde Ihesum tote in din hof ende Peeter bleef buten staende vor die porte. Doe ghinc in die ander ijongre die conschap hadde mettin beschop, ende sprac iegen die portenersse ende dede Petre dar binnen comen. Ende also saen alse dat ijone wijf die portenersse was Petre versach, so sprac si te hem ende seide: En bestu nit een van des menschen ijongren? Ende Peter antwerdde hare: Wijf, ine kenne des menschen nit, is noch ine weet ...  the other disciple had acquaintance with the bishop he went in and followed Jesus inside the court and Peter remained standing outside in front of the gate. Then the other disciple who had acquaintance with the bishop went in and spoke to the woman gatekeeper and made Peter enter there. And as soon as that young woman the gatekeeper noticed Peter, she spoke to him and said: Art thou not one of the man's disciples? and Peter answered her: Woman, I don't know the man, nor do I know...
luitxt2
wat tu meins. Aldaer binnen des hoefs so stonden oc knechte bi enen uire ende wermden hen, want het cout was. Ende Peeter ghinc hem staen wermen met hen, om dat hi woude sien dat inde. Doe vragde die beschop Ihesum van sinen ijongren ende van sire leeringen. Ende lhesus antwerdde hem aldus: je hebbe oppenbere gesproken in de... what thou meanest. There inside the court were also servants standing by a fire and warmed themselves, for it was cold, and Peter went and stood warming himself with them, because he wanted to see the end. Then the bishop questioned Jesus about his disciples and his teachings. And Jesus answered him thus: I have openly spoken in the...
luiktxt3.jpg
.... werelt ende ic hebbe altoes geleert in de synagoghen ende in den temple daer alle de IJoeden plagen te uerghederne, ende in den heimeleken staden en hebbic ni gesproken. Wat vregstu mi dan? Vregh den ghenen diet hebben gehoert, wat ic hen hebbe ghesegt. Alse Ihesus dit hadde gesproken, een van din knechten die daer stont ende ...
.... world, and I have always taught in the synagogues and in the temple where all the Jews are accustomed to assemble, and in the secret places I have never spoken. Why then askest thou me? Ask those who have heard what I have said to them. When Jesus had spoken this, one of those servants who stood there and....
luiktxt4.jpg
... dat hoerde, gaf lhesu enen kinnebac slach ende seide aldus: Antwerdstu dos den beschop? Ende Ihesus antwerdde den ghenen weder ende seide aldus: Hebbic qualec gesegt, so ghef prufnesse van din quade, ende hebbic wale gesegt, waromme sleestu mi dan? Doe seinde Annas Ihesum al gebonden tote Caypham den beschop.
...heard that struck Jesus on the cheek and said thus: Answerest thou the bishop thus? And Jesus answered him and said thus: If I have spoken evil, give proof of that evil, and if I have said well, why then smitest thou me? Then Annas sent Jesus all bound to Caiaphas the bishop.
luikdi.jpg
Text scanned from pp 250-253 and images scanned from reproduction of 'fol. 89r' facing p. 252 in:
C.C. De Bruin, Het Luikse Diatessaron, 1970, Leiden, Brill, Verzameling Middelnederlandse bijbelteksten, Kleine reeks , Afdeling I: Evangeliënharmoniën, Deel 1, xlii + 312 pp. + reproductions.
The "bible harmony", a merged version of the 4 gospels, got it's name referiing to Liège since the manuscript is preserved at the library of the university of that town (.... naar de stad waar het handschrift, nummer 437 van de universiteitsbibliotheek aldaar, bewaard wordt, de naam draagt van het Luikse Diatessaron.... p. xxxiii)
The text is supposed to date from the 13th century and the language version is mixed Southern Dutch (... en het westlimburgse dialect waarin het afgeschreven is, mogen niet leiden tot de gevolgtrekking dat de oertekst die aan het Luikse Leven van Jesus ten grondslag ligt, ook in het westen van Limburg tot stand gekomen moet zijn. De maker moet afkomstig geweest zijn uit een meer westwaarts gelegen gewest in de zuidelijke Nederlanden, hetzij Brabant, hetzij V1aanderen; de limburgse dialectvormen die de taal van het manuscript vertoont, zijn slechts een vernis dat door de kopiist over het geheel heen gestreken is. Niet uitgesloten is dat een uit het westen naar Limburg gekomen vertaler zelf deze dialectische omzetting - waarbij hij overigens de oertekst intact liet - tot stand heeft gebracht of dat hij zich heeft aangepast aan het geschreven taalgebruik van de streek waar hij zich had gevestigd, maar dat zijn werk stilistisch verankerd is in de brabants-vlaamse litteratuurtaal van de 13de eeuw, is aan generlei twijfel onderhevig.... p. xxxiii)

This page is created as illustration for our pages about Dutch as writing language in the Maas-Rhein area.
Created on 2003-01-24, relocated to the Combell server on 2020-10-25
Some texts may be affected by copyrights and eventually need to be removed from this server in the future
© Roger Thijs, Euro-Support, Inc.