Ming Moddersprook


 
Wènt éch ming Moddersprook hüer kalle
Dan denk éch a mii Modder trök,
Di mèch geliet hat Plattütsch kalle,
Dèr ech verdank mii Lèvenslök.

Wènt éch ming Moddersprook hüer kalle
En bèn wiit vut, op vrèmde Léém,
Da zow éch minge Pöngel schnalle
En bärves lope gauw no héém.

Wént éch ming Moddersprok hüer kalle
En ston versloten i gen Welt,
Da loot éch noch der Moot néét valle,
Oem Modders Woat ès mië és Gélt.

Wént éch ming Moddersprok hüer kalle
En bén va Léet vertwifelt draan,
Da hüer éch Mamma's Maanroop halle:
"vertrow op Got èn roop Höm aan!"


Piet Zimmer, Kelmis 1939

      

 

Quoted from: G. Van Voeren, Veltmans en Overmaas, 1989, Tongeren, Bond der Vlamingen van Oost-België, D/1989/2322/03, 239 pp.; p. 141
This page is created as illustration for our pages about languages spoken in Belgium
Some texts may be affected by copyrights and eventually need to be removed from this server in the future
Updated: 1996-07-26, 2000-12-03, transfer to Combell server on 2020-10-27
© Roger Thijs, Euro-Support, Inc.