Hinteliegènsietest


Vor te kijken'of g'ut witteschappeluk nivoow van deez'Bredaose Les nog wel ken volge. Ellek goej hâântwoord gifd'êên punt. Op ut'end van de test kende zelluf uitrekene 'oew'ôôg oew'iekuuw's.

1. Wat'oord'in deez'rijke nie t'uis?
kenoarie - vertielslâângeske - pappagaoj - kakketoe - kaauw

2. Wad'oord'in deez' rijke nie t'uis?
'ôôgen'oed - hijsmuts - surrufplâânk - mijter - kelotje

3. Wat'oord'in deez' rijke nie t'uis?
zjeejniejoal - zjeejnietaolieje - zjeejniesoldoat - brâândladder

4. Wad'oord'in deez' rijke nie t'uis?
mellukboer - groentemboer - klaovereboer - kolemboer

5. Wad'oord'in deez' rijke nie t'uis?
aovutete - hochtendkrâânt - hochtendjas - hochtendplas

6. Dun Tiest zit in un kefeejke en'eet mar zeuve gulden'in zunne zak. Un pilske kos tweej gulde! 'Oeveul rondjes gift dun Tiest?

7. 'Oônzen 'Erreman kopt altij vor tien gulde beziene vor zunne Sjeeveroowlet. Per 1 maort wor de beziene tien pesent duurder. 'Oeveul gaod'Oônzen'erreman vetaon meej tenke betaole?

8. 'Oeveul gaoturs'eet'un stopketakt dènkte?

9. 'Oeveul meejgabijt 'eed'unne lôpsen'ond?

10. 'Oeveul 'Teejs' zitte dur in Benâânza?

11. 'Oeveul wêêgd'un vliegmesjien meej tien ton kenoaries?

12. 'Oever ken unnen'ond ut Masbos inrenne?

13. Dur is brâând in ut Ginneke en dur waojd'un zuidewind. Ik wôôn zelluf in Traaje en 'kruuk rôôk! Woar kom da vedaon dènkte?

14. 'Oe komme tweej rôôdbosjes aon dezellufde kleur?

15. Oônze Sjonnie mot unnen busselm meej'out van duuzend kilow hom'ôôg'ijsen'aon un ketrolleke. Sjonnie weeg zelluf zowad'onderd kiloow. 'Oe dikkels mot Sjonnie trekke? 

Hâântwoorde van de Hinteliegènsietest

 

1. Kenaorie
Un kenoarie is gêêl en die kende ââfbrâânde, en de rest nie!

 
2. Hijsmuts
Diej'edde nie op bij ut surreve...

 
3. Zjeenietaolieje
Die ken de tenmînste in oewe ring loate grevere!

 
4. Koleboer
Das dun'êênigste die nie ken koarte....!

 
5. Hochtendplas
Daovor mott'altij s'nachs oew'nest uit.

 
6. Ginêên
Dun Tiest is g'êêlont'ouwer

 
7. Dawittemenie!
Oônzen'Erreman is zunne pinkoowde vegete!

 
8. Vier
Ge mot de schroefgaoters ok meejtelle!

 
9. Ginnenêêne
Oônze lôpsen'ond 'eet gin tâânders mir in zun bakkes!

 
10. Minstens 48
Ge mottut blère: Tatteretatteretatteretattaretatte............! Vedders ââgtetervenaf 'oe vaok of g'ut zingt.

 
11. Dawittemenoknie!
As de kenoaries vliege weeg'ut vliegmesjien veul weiniger asda ze nie vliege....!

 
12. Tottaon ut midde...
Daonoa rent'ie dur wir uit!

 
13. Ut Suikerfebriek
Woar g'ok ben ...., die ruukt'altij!

 
14. Da wit niemâând
T'âângtervenaf 'oe lang daz'ange....

 
15. Tien keer....
Detuurluk! Dabegrèptochiedereêên

Puntetelling

 

1-5 punte:
Ge bend'un schâând vor ut KTL (Kielegats Taole Instetuut). Ge ken beter nie mir noar de Breaose Les komme, wâânt alle moejten'is aon jouw nie besteed! Ge wor aongeraoje bijlesse te neme bij de Paoters. Bijlesbijdraoge is'afâânkeluk van geslecht en uiturluk.

 
5-10 punte:
Ge ben zekers unnen 'interessâânte leerling vor ôôns, wâânt ge mot nog verrekkes veul lere!

 
10-15 punte:
Ge mag blijve! Perschient kende de Paoters zellufs'ellepen'as PeejIejOow? (Paoter-in-opleiding)

 
meer as 15:
Ge ben zjeejniejaol of 'arstikke bezope! Eên ding is zeker: Telle kende van gin kâânte!


Quoted from: De Paoters Terrepetijn OW en Sjaggerijn OH, Tweej Kul..;, Awir un Bredaos Lesboekske, Deel 2 van de Kurzus Bredaos, Breda, 1996, Kielegats Taole Instetuut, ISBN 90-9009260-9, 104 pp. ., p. 62 & 90
 

 


 
This page is created as illustration for our pages about languages spoken in Belgium (and just over the border)
Updated: 1997-08-17, 2000-11-29, transfer to Combell server on 2020-10-26
Some texts may be affected by copyrights and eventually need to be removed from this server in the future

© Euro-Support, Inc.