Well gët mol e bëssie Platt geschwat...
Thema: d'A (d'Aen)


d'Aen

Les yeux


Mir fänken hei un mat enger neier Seri vun Artékelen. Hei fënnt Dir eng ganz Rei Ausdréck op Platt, aus der Diddenuewer Géigend. Mir soen dem Här Baué vun Hambach an dem Här Michels vu Mauléngen e grousse Merci fir déi honnerte vun Ausdréck, déi si eis geschenkt hun. Den Här Becker huet déi ganz Sätz op Platt geschriwwen, nët grad genee an der offizieller letzebuerger Schreifweis, mä mom Wëllen se sou kléngen ze din wéi se an der diddenuewer Géigend oder am Siirkerland ausgeschwat gin.

E kuckt sech d'Aen aus!
Il s'écarquilie les yeux (litt.: Il se regarde les yeux dehors).
Ech hun d'ganz Nuet keen A zougedon!
Je n'ai pas fermé l'oeil de la nuit!
Ech hu mer d'ganz Tréinen aus den Ae gekrasch.
J'ai pleuré toutes les larmes de mes yeux, j' ai versé toutes les larmes de mon corps.
Den Honger kuckt him aus den Aen!
Il est affamé (litt. La fraim lui regarde par les yeux).
Et pascht wi eng Fauscht op en A!
Ça convient tout à fait (litt. Ça va comme un poing sur l'oeil).
Ech hun nachmol en A zougedréckt.
J'ai encore une fois fermé les yeux (sur cette affaire).
'T hot een deem aneren en A zougedreckt!
Chacun se faisait des clins d'oeil.
Komm dau mer nët mét virun d'Aen!
Ne te montre plus ! Ne te présente plus à mes yeux!
Méng léif Kanner, wann ech nët méi do sin, gin eech d'Aen op!
Mes chers enfants, quand je ne serai plus là, vos yeux s' ouvriront (face à la réalité).
Wann een op di Trabante lo uet soll din, hot een nët Ae genuch am Kapp!
On n'a pas assez d'yeux pour surveiller tous ces gaillards.
En as mir en Dar am A!
Il contrarie tous mes projets (litt.:Il est comme une épine dans mon oeil)
Mat deem rietsen A kuckt en der an di lénks Täsch!
Avec l'oeil droit il te regarde au fond de la poche gauche (il louche).
En hot séch d'Aen aus ëm Kapp gebrëllt!
Il a pleuré à se faire sortir les yeux de la tête.
En hot d'Ae voller Blatz!
Il a les yeux collés, il ne voit rien.
Ma d'Aen zou, da gesäischt de wat et z'eesse get!
Ferme les yeux, et tu verras ce qu'il y a à manger.
En hot Aen hannen a vir a nach op der Säit!
Il a des yeux devant et derrière et même sur le côté.
D'Ae sin him opgaang, 't war héich Zait!
Il a ouvert les yeux, il était grand temps.
De haascht d'Ae neess méi grouss wi de Mo!
Tu avais les yeux plus grands que le ventre!
En hot Klatzaen; so kucken him aus ëm Kapp raus!
Il a des yeux comme des boules de billard ; ils lui sortent de la tête.
'T muss ee kënnen en A zoudrécken, a manchmol zwee!
Il faut savoir fermer l'oeil, et parfois les deux.
En as mat engem bloen A dervu komm.
Il s'en est sorti avec un oeil au beurre noir.
E gënnt him dat Wäischt vun den Aen nët.
Il n'a pas confiance en lui (litt. : Il ne lui concède pas le blanc des yeux.).


gewan

Quoted from p. 11 in: Gewan, Trimestriel francique, Nr 57, Wanter 2001,"Wéi laang nach?", ThionvilleThis page is created as illustration for our pages about languages spoken in Belgium
Some texts may be affected by copyrights and eventually need to be removed from this server in the future

Created on 2020-11-11

© Euro-Support, Inc.